Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Wanneer je informatie aan ons verstrekt, gaan wij hier zorgvuldig mee om. Hoe wij dit doen en voor welke doelen wij je informatie gebruiken, staat in dit privacy statement.

Wie zijn wij?

Dit is het privacy statement van RGF Staffing the Netherlands B.V., RGF Staffing Shared Services the Netherlands B.V. en al onze  Nederlandse bedrijfsonderdelen die zich bezig houden met diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling (hierna ook aangeduid met “ons” of “wij”).

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Al onze onderdelen hebben hun hoofdkantoor aan de P.J. Oudweg 61 te (1314 CK) Almere, telefoonnummer +31 (0)36 529 9555. Easy Way Flex B.V. heeft het hoofdkantoor aan de Markendaalseweg 63 te (4811 KA) Breda, telefoonnummer +31 (0)76 530 74 00.


Wij maken onderdeel uit van Recruit Holdings Co. Ltd, gevestigd te Japan.

Wanneer verwerken wij jouw informatie?

Wij verwerken je persoonsgegevens op het moment dat je contact met ons opneemt en je gegevens bij ons achterlaat.

Dit kan bijvoorbeeld via onze websites wanneer je je inschrijft om bemiddeld te worden naar werk, solliciteert op een functie bij ons of bij een van onze opdrachtgevers, je aanmeldt voor een job alert, deelneemt aan een van onze online HR-(assessment)tools, maar ook als je bij ons langskomt op de vestiging of wanneer je ons per email/brief of telefonisch benadert of als (potentieel) zakelijke relatie je diensten aanbiedt.

Voor de informatie die wij over je verwerken als je één van onze websites bezoekt, de zogenaamde cookies, verwijzen wij je naar het cookiestatement op de betreffende website.

Voor welke doelen gebruiken wij jouw informatie?

Arbeidsbemiddeling en/of terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever

Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt voor (het aangegeven doel van) arbeidsbemiddeling dan worden je persoonsgegevens opgenomen in onze centrale databank. Dit gebeurt als je gericht solliciteert op een functie bij ons of een opdrachtgever van ons of wanneer je open solliciteert of je algemeen inschrijft om bemiddeld te worden naar werk. Opname in de centrale databank betekent dat de door jou verstrekte persoonsgegevens voor het doel van het vinden van en/of de bemiddeling naar (nieuw) werk kunnen worden gedeeld met al onze bedrijfsonderdelen die zich hiermee bezighouden. Je kunt dan door deze bedrijfsonderdelen worden benaderd met vacatures, die mogelijk interessant zijn voor jou, ook als je hebt gesolliciteerd op een specifieke vacature.

Je gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • een arbeidsbemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en je te bemiddelen naar werk bij onze opdrachtgevers;
 • je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen en te stimuleren, bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen;
 • je geschiktheid voor een functie of opdracht te kunnen beoordelen;
 • je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • je ter beschikking te stellen aan en werkzaamheden te laten verrichten voor onze opdrachtgevers;
 • met jou een overeenkomst van opdracht, uitzend-/detacheringsovereenkomst, arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst te sluiten;
 • uitvoering te kunnen geven aan de met jou gesloten overeenkomst;
 • een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren;
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen;
 • je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen en (self service) portals;
 • te beoordelen of je voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 • te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Behandeling sollicitaties functies hoofdkantoor RGF Staffing

Wanneer je solliciteert op een functie/vacature op het hoofdkantoor van RGF Staffing dan worden je gegevens gebruikt om:

 • met jou in contact te treden en contact te onderhouden over je sollicitatie;
 • je geschiktheid voor de functie of opdracht waarop je hebt gesolliciteerd te kunnen beoordelen;
 • je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, (self service) portals.

Het aangaan van een zakelijke relatie

Je gegevens worden gebruikt om:

 • uitvoering te kunnen geven aan de gevraagde dienstverlening en/of de overeengekomen opdracht en/of overeenkomst;
 • een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan, te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.

Ook kunnen wij je persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:

 • om uitvoering te geven aan de door jou - via de website - gevraagde dienstverlening, je gebruik te laten maken van onze - online - HR tools en je deel te laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 • de kwaliteit van onze dienstverlening bij je uitvragen in een tevredenheidsonderzoek;
 • voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, het doen van data analyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop) en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om je aanbiedingen te kunnen doen, tenzij door jou wordt aangegeven dat je geen prijs stelt hierop. Een dergelijk verzoek kun je richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming op de wijze als nader aangegeven onder ‘Contact’ hierna.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het is noodzakelijk dat je ons persoonsgegevens verstrekt (welke per situatie en doel kunnen verschillen), omdat wij anders geen contract met je aan kunnen gaan en/of geen uitvoering kunnen geven aan de door jou gevraagde dienstverlening.

Bij arbeidsbemiddeling (zonder dat je voor ons hebt gewerkt)

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en initialen
 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Titel, geslacht
 • Geboortedatum
 • (Wens)functie
 • Curriculum vitae (CV), werkervaring, talen, opleiding- en scholingsgegevens (certificaten en diploma’s)
 • Foto (indien je hiervoor separaat en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven)
 • BSN om na te gaan of je bent opgenomen in het doelgroepregister UWV
 • Doelgroepstatus/doelgroepverklaring (indien van toepassing)
 • Screeningsinformatie, waaronder VOG, getuigschriften, referenties
 • Gewenst salaris
 • Beschikbaarheid (aantal uren per week en welke dagen van de week)
 • Reisafstand bereidbaarheid
 • Rijbewijs ja/nee
 • Type ID bewijs en documentnummer (indien verwerkt bij de inschrijving)
 • NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer ouder/verzorger als je jonger bent dan 16 jaar
 • Andere door jou in het kader van de arbeidsbemiddeling verstrekte gegevens
 • Wanneer aan jou een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen en/of (self service) portals worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Bij behandeling sollicitaties functies hoofdkantoor RGF Staffing

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)

 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens
 • Foto (indien je hiervoor separaat en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven)
 • Doelgroepstatus/doelgroepverklaring (indien van toepassing)
 • Andere door jou in het kader van de sollicitatie verstrekte gegevens

Wanneer je werkt of gaat werken via ons (terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever)

 • De hiervoor bij ‘arbeidsbemiddeling’ genoemde gegevens
 • Nationaliteit
 • Bankrekeningnummer
 • Personeelsnummer
 • Polis- of klantnummer zorgverzekeraar
 • BSN, type ID bewijs en documentnummer
 • kopie ID-bewijs, kopie werkvergunning, kopie verblijfsvergunning (voor zover bij wet- en/of regelgeving voorgeschreven)
 • Doelgroepinformatie/doelgroepverklaring (indien van toepassing)
 • Screeningsinformatie, inclusief VOG, getuigschriften, referenties
 • Beoordelingsgegevens en gegevens met betrekking tot loopbaanbegeleiding
 • Gegevens betreffende de functie of voormalige functies
 • Dienstverbandgegevens
 • Gegevens met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en de uitvoering ervan
 • Gegevens van gezinsleden waar noodzakelijk met het oog op de overeengekomen arbeidsvoorwaarden
 • Aanwezigheidsadministratie (in verband met onder andere verlof en verzuim)
 • Re-integratiedossiers
 • Gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet
 • Andere informatie benodigd voor de uitvoering van jouw dienstverband, opdracht, overeenkomst en/of werkzaamheden.

Je bent een zakelijke relatie

 • Zakelijke contactgegevens
 • Gegevens voor het onderhouden van de relatie
 • Wanneer een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten webomgevingen en/of (self service) portals, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwerken wij op de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wordt of is aangegaan en waarbij jij partij bent. Denk hierbij aan een dienstverleningsovereenkomst, overeenkomst tot arbeidsbemiddeling, arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen, bijvoorbeeld het bewaren van een kopie van je ID-bewijs in onze administratie bij het aangaan van een uitzend-/detacheringsovereenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang dat wij hebben, te weten:
  • legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, data analyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop) en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
 • om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om je aanbiedingen te kunnen doen.
 • De persoonsgegevens worden verwerkt met je toestemming, bijvoorbeeld sollicitaties op vacatures op het hoofdkantoor van RGF Staffing of jouw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld foto’s. Een gegeven toestemming kun je op ieder moment weer intrekken, wat betekent dat wij vanaf dat moment het betreffende persoonsgegeven niet meer verwerken voor het doeleinde waarvoor toestemming is gevraagd.
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de goede uitvoer van wettelijke voorschriften en/of aanspraken en/of de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden.

Beveiliging van jouw informatie

Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van RGF Staffing, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Hoe delen wij jouw informatie?

Binnen onze onderneming

Jouw persoonsgegevens delen wij binnen ons bedrijf met andere bedrijfsonderdelen voor het uitvoeren van de doelen omschreven in dit privacy statement.

Bij arbeidsbemiddeling worden je persoonsgegevens opgenomen in onze centrale databank en hebben de medewerkers van ons bedrijf die zich bezighouden met arbeidsbemiddeling toegang tot jouw persoonsgegevens.

Wij zijn onderdeel van Recruit Holdings Co. Ltd, gevestigd te Japan, hierna: Recruit. Je persoonsgegevens kunnen, in beperkte mate, worden gedeeld met Recruit voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder managementanalyses, het afgeven van prognoses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop). De Europese Commissie heeft het adequaatheidsbesluit met betrekking tot Japan vastgesteld. Dit betekent dat Japan een gelijkwaardig beschermingsniveau hanteert voor persoonsgegevens als onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

Buiten onze onderneming

Je persoonsgegevens worden ook gedeeld met externe partijen, personen en organisaties buiten ons bedrijf.

Wij delen je persoonsgegevens met externe partijen om de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan uit te voeren. Zo worden bij arbeidsbemiddeling je persoonsgegevens verstrekt aan potentiele opdrachtgevers. Ga je bij of voor ons werken of werk je al bij of voor ons, dan verstrekken wij je persoonsgegevens aan externe partijen waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (waaronder arbeidsovereenkomst en/of opdrachtovereenkomst), die wij met je zijn aangegaan (bijvoorbeeld opleidingsinstanties, pensioenuitvoerder, UWV).

Wij maken daarnaast gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (waaronder zogenaamde verwerkers) die op ons verzoek specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Enkele voorbeelden:

 • er wordt gebruikt gemaakt van externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag, het beheer van uw gegevens;
 • er wordt gebruik gemaakt van externe partijen met applicaties/tools waaronder op het gebied van recruitment-/assessments, arbeidsbemiddeling, personeelsmanagement en klantbeheer;
 • andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer verzuimbegeleiding, IT ondersteuning en facility management;
 • er vindt inschakeling van externe adviseurs en consultants plaats.

Een extern bedrijf waarmee wij werken en die in beperkte mate persoonsgegevens verwerkt buiten Europa:

 • Solid Online - gevestigd in Nederland met een 2e lijns ondersteunende helpdesk functie in India.
Wij maken alleen gebruik van externe bedrijven buiten Europa indien sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. De EU modelcontracten (standaard bepalingen inzake gegevensbescherming) vastgesteld door de Europese Commissie worden overeengekomen en er worden waar nodig aanvullende maatregelen getroffen en afspraken gemaakt om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Voor meer informatie over deze partijen en/of om een kopie van de EU modelcontracten te raadplegen, kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

Wij verstrekken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze externe partijen om hun werkzaamheden te doen.

Ook verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan externe partijen, zoals politie en overheidsinstellingen indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Bij arbeidsbemiddeling (zonder dat u voor ons heeft gewerkt) worden jouwpersoonsgegevens tot 2 jaar na het laatste contact met jou door ons bewaard.

Bij sollicitaties op vacatures op het hoofdkantoor van RGF Staffing worden je gegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven om je gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.
 

Als je werkt of hebt gewerkt via ons (terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever) dan hanteren we verschillende bewaartermijnen.

 • Arbeidsbemiddelingsgegevens, sollicitatiegegevens, screeningsinformatie, beoordelingsgegevens bewaren we tot 2 jaar na het eindigen van je uitzend-/arbeidsovereenkomst.
 • Kopie ID bewijs, tewerkstellingsvergunningen inclusief aanverwante documenten en loonheffingsverklaringen bewaren we gedurende 5 jaar na het einde van het kalenderjaar van uitdiensttreding.
 • Re-integratiedossiers bewaren we gedurende 2 jaar na het eindigen van de uitzend-/arbeidsovereenkomst. Indien er sprake is van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) geldt een bewaartermijn van 5 jaar na laatste handeling aan het dossier. Indien sprake is van eigenrisicodragerschap WGA geldt een bewaartermijn van 10 jaar.
 • Pensioeninformatie bewaren we gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde.
 • Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn (zoals uitzendovereenkomsten/ arbeidsovereenkomsten, opleidingsafspraken, loonadministratie/gegevens, verklaringen inzake subsidies) bewaren we gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde.

Ben je een (potentieel) zakelijke relatie dan worden de navolgende termijnen gehanteerd.

 • Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn en/of onderdeel uitmaken van de civiele administratieve bewaarplicht die wij als onderneming hebben (zoals overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, 6 componentenbrieven, inkoopopdrachten) bewaren we gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde.
 • (Overige) contactinformatie bewaren we tot 2 jaar na het laatste contact.

Van de hier genoemde termijnen kan door ons worden afgeweken waar noodzakelijk (bijvoorbeeld bij claims) en/of met het oog op een (afwijkende) wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij arbeidsbemiddeling maken wij gebruik van deels geautomatiseerde besluitvorming.
Hiervan is sprake
 • als je je tot ons wendt om bemiddeld te worden naar een specifieke vacature bij één van onze opdrachtgevers; of
 • als je in het algemeen bemiddeld wil worden naar werk bij één van onze opdrachtgevers.

Dit doen wij om op een zo efficiënt mogelijke manier vacatures in te vullen. De beoordeling van geschiktheid vindt objectief plaats.

Hoe werkt dit? Als je bemiddeld wil worden naar werk/een specifieke vacature, ontvangen wij van jou informatie, zodat wij kunnen beoordelen of je geschikt bent voor een bepaalde functie. Op basis van deze informatie wordt aan de hand van de objectieve vereisten voor een specifieke functie geautomatiseerd beoordeeld in hoeverre je geschikt bent voor de betreffende functie. Vervolgens zullen onze medewerkers deze uitkomsten bekijken en beoordelen of je ook daadwerkelijk past op de betreffende functie.

Er vinden interne controles plaats om te borgen dat de geautomatiseerde besluitvorming correct en objectief plaatsvindt, zodat we er zeker van zijn dat iedereen gelijk wordt behandeld en er niet wordt gediscrimineerd.

Als je je niet kan vinden in de wijze waarop wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, als je hiertegen bezwaar hebt of verdere uitleg wil ontvangen, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

Wat zijn je rechten?

Je kunt ons op elk gewenst moment vragen om inzage in jouw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan.

Daarnaast kun je ons vragen om de persoonsgegevens die wij over jou verwerken te beperken en/of om je persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit).

Wanneer je beschikt over een eigen omgeving in het Privacy Portal dan kun je mogelijk ook zelf je persoonsgegevens (gedeeltelijk) wijzigen, aanvullen, verwijderen of overdragen. Het Privacy Portal is te benaderen via een link onderaan iedere website van onze bedrijfsonderdelen.

Recht van bezwaar

Ook met bezwaren over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan en/of indien je geen informatie (meer) van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of overige activiteiten kun je contact met ons opnemen.

Jouw verzoeken en/of bezwaren kun je richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

Bij vragen, opmerkingen en klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop wij jouw persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij je contact op te nemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mevrouw C. Bos, Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
privacy@rgfstaffing.nl
RGF Staffing Shared Services the Netherlands B.V.

P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere

Aanpassingen privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze websites te raadplegen.
 
 

 

Groepsvennootschappen

RGF Staffing the Netherlands B.V.
RGF Staffing the Netherlands Beheer B.V.
RGF Staffing Shared Services the Netherlands B.V.
Start Holding B.V.
Start People Transport & Logistiek B.V.
Start People Services B.V. (ook h.o.d.n. ASA)
Start People Beheer B.V.
Start People Diensten B.V. (ook h.o.d.n. ASA)
Start People B.V. (ook h.o.d.n. ASA, Start People Medi-Interim)
Start People Staffing B.V. (ook h.o.d.n. ASA)
Start People Uitzenden B.V. (ook h.o.d.n. ASA)
Unique Nederland B.V. (ook h.o.d.n. Technicum)
Unique Diensten B.V. (ook h.o.d.n. Technicum)
Unique Staffing B.V. (ook h.o.d.n. Technicum)
USG Professionals B.V. (ook h.o.d.n. USG Finance, USG Legal en USG Marketing & Communication)
USG Engineering Professionals B.V.
USG Payroll Solutions B.V.
Easy Way Flex B.V.
Secretary Plus Management Support B.V. (ook h.o.d.n. Secretary Plus Direct Team)